• 0684491481 & 0684124958
  • info@glimlachje-bso.nl

Beleid

Het vierogen-principe

Op een buitenschoolse opvang is het vier ogen principe niet verplicht. Toch werkt BSO Glimlachje volgens het vier ogen principe. BSO Glimlachje vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. We willen zorg dragen voor de groots mogelijke veiligheid van kinderen om een slechte pedagogische aanpak, misbruik en/of mishandeling te voorkomen. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in praktijk.
Transparantie van het gebouw voldoet volledig aan de bouwkundige normen in het kader van het vier ogen principe. Het gebouw is bijzonder transparant door het gebruik van veel glas.

Vaste gezichten en mentorschap

Wij streven ernaar ieder kind een stapje verder te brengen in zijn of haar ontwikkeling. Om deze reden is het nodig dat ieder kind voldoende individuele aandacht krijgt. Daarom wordt aan ieder kind een mentor toegewezen. Een mentor is altijd een vaste beroepskracht op de groep, die werkzaam is op minimaal 1 van de dagen waarop het kind naar de opvang komt. De mentor is aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en voor het kind, als het gaat om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Maar ook als het gaat om meer praktische zaken, als regelen van verjaardag en afscheid. Tijdens het intake gesprek horen ouders wie de mentor van het kind is en wat de taken van de mentor zijn. De mentor zal minimaal 2 keer per jaar met de ouders/verzorgers de ontwikkeling van het kind bespreken. Wanneer er een klacht of ontwikkeling van het kind besproken moet worden, kunnen ouders/verzorgers of de mentor altijd een extra gesprek aanvragen. Dit om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.
De mentor is een van de vaste gezichten van het kind, maar naast de mentor heeft het kind natuurlijk ook andere pedagogisch medewerkers om zich heen. Dat betekent dan ook dat ouders ook contact hebben met de andere pedagogisch medewerkers van de groep. Echter vanwege de kleinschaligheid van onze BSO zullen er in de praktijk bijna alleen maar vaste gezichten zijn.

Wenbeleid

Ongeveer een maand voordat de opvang van start gaat, vind het intakegesprek plaats met ouder(s)/verzorgers. Tijdens dit gesprek worden de organisatorische kanten van de opvang bij BSO Glimlachje besproken. Er wordt onder andere stilgestaan bij de algemene voorwaarden en de huisregels, het algemeen en pedagogisch beleid en de betaling. Verder wordt er uitleg gegeven over de wenperiode en wordt er een afspraak gemaakt voor het wengesprek op de groep. Daarnaast is er tijd om stil te staan bij de verwachtingen die ouder(s)/verzorgers hebben van de kinderopvang en eventuele speciale wensen die er zijn. Gekeken wordt dan in hoeverre wij daar in tegemoet kunnen komen. Bij het wengesprek op de groep, kan het kind in bijzijn van ouders even kort wennen op de groep en kennis maken met de kinderen en de pedagogische medewerkers. Wij hebben gemerkt dat dit voor het kind erg prettig is, en het de eerste keer dat het zonder ouders komt wennen makkelijker maakt. Tijdens het wengesprek op de groep worden nog twee wendagen afgesproken.

De eerste dag wordt het kind door ouder(s), dan wel door de pedagogisch medewerker van de oude basisgroep gebracht. Als het kind gebracht wordt door de pedagogisch medewerker is het kind daarvoor ALTIJD een keer met de ouder op de BSO geweest om te kijken en kennis te maken.
Per kind wordt bekeken hoe lang het blijft. Ouder of pedagogisch medewerker en kind maken kennis met de pedagogisch medewerkers, de omgeving en de andere kinderen. De ouder ziet hoe het kind reageert op de nieuwe situatie. De mentorleidster zorgt voor een introductie van het kind in de groep. Na de eerste kennismaking gaat de ouder/pedagogisch medewerker weg en blijft het kind op de groep tot de afgesproken tijd. De pedagogisch medewerkers van de nieuwe groep kunnen zien hoe het kind (en de ouder) reageert op het vertrek van de ouder. De mentorleidster begeleidt het kind de rest van het dagdeel en zorgt ervoor dat er bij het ophalen gelegenheid is om de eerste ervaring met het wennen op de groep te bespreken.

De tweede dag gaat precies zo alleen wordt het kind nu meer ‘vrij’ gelaten in de groep. Ook nu vertelt de pedagogische medewerker aan de ouder hoe het gegaan is.
Als de wendagen goed zijn verlopen, kan het kind vervolgens op de BSO starten.

 

Wilt u meer lezen over ons beleid? Klik dan hier om onze gehele pedagogisch beleidsplan te lezen.
Onze veiligheid en gezondheidsbeleid is hier te vinden.